Aktuality

Aktuality

5.9.2022

Vláda dne 27. 7. 2022 schválila návrh novely zákona o ochraně hospodářské soutěže. Nově se zavádějí instituty shovívavosti a narovnání. V případě shovívavosti musí soutěžitel podat žádost, což po jejím posouzení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže umožní za stanovených podmínek snížit pokutu nebo upustit od jejího uložení. V rámci narovnání pak účastník podá žádost o snížení pokuty narovnáním, přičemž v ní přizná narušení hospodářské soutěže. Návrh novely dále zakotvuje povinnost ÚOHS vydávat výroční zprávu a vymezuje podmínky pro výkon funkce předsedy a místopředsedy.

8.8.2022

Nejvyšší soud od 1. 1. 2022 nepublikuje Sbírku rozhodnutí a stanovisek v podobě tištěných sešitů. K zajištění své povinnosti, vyplývající ze zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, uvedl Nejvyšší soud pod svojí vlastní správou do provozu elektronickou verzi, kde i nadále zveřejňuje nejdůležitější soudní rozhodnutí schválená oběma svými kolegii. Oproti původní elektronické verzi provozované externím subjektem nabízí nová verze značné rozšíření vyhledávacího formuláře, a tedy i větší přehlednost ve zveřejněných zásadních rozhodnutích. Přechodem elektronické Sbírky plně do správy Nejvyššího soudu došlo i ke zjednodušení a zrychlení procesu publikace textů rozhodnutí. K upuštění od publikace tištěné verze došlo i v případě periodika „Výběr rozhodnutí ESLP pro justiční praxi“, tzv. „modré sbírky“, jehož elektronickou verzi lze nalézt na stránkách Sbírky.

1.8.2022

Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 27.1.2022, č.j. 23 Cdo 2696/2020-105, neshledává důvody pro změnu svého právního názoru, když dovodil, že dosavadní judikatura řešící otázku důsledků nedodržení sjednaného způsobu předání díla se prosadí i v právních poměrech řídících se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Pokud si smluvní strany sjednají způsob a postup pro předání díla, pak k provedení předmětného díla může dojít pouze způsobem a postupem dohodnutým účastníky ve smlouvě, nikoli postupem a způsobem jiným, tedy ani fakticky. Při nezaplacení pak nelze cenu díla požadovat z titulu bezdůvodného obohacení, neboť platná smlouva mezi účastníky nároky z bezdůvodného obohacení vylučuje.

Kontakt

JARUŠEK, STRAKOVÁ & PARTNERS

Radniční 489/7a, 370 01 České Budějovice

+420 / 386 321 801

office@js-partners.cz

www.js-partners.cz