Aktuality

Aktuality

30.11.2021

Dne 24. 11. 2021 zamítlo Plénum Ústavního soudu návrh korporace Kapsch Telematic Services spol. s r. o. na zrušení § 257 písm. j) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť dospělo k závěru, že toto ustanovení je v souladu s ústavním pořádkem. Přestože uchazeči o veřejnou zakázku mají právo na rovný a nediskriminační přístup, který zahrnuje i právo na meritorní přezkum a rozhodnutí, omezení tohoto práva (právo na soudní a jinou právní ochranu), jenž spočívá v obligatorním zastavení výběrového řízení v případě uzavření smlouvy na plnění předmětu přezkoumávané zakázky, je přiměřené vůči zajištění účelu výběrového řízení. Napadené ustanovení je tedy ústavně konformní a Ústavní soud neshledal důvody k jeho zrušení.

15.11.2021

Dne 9. 11. 2021 zamítl Ústavní soud návrh skupiny senátorů, kteří se v něm domáhali zrušení současné právní úpravy, podle které si exekutora vybírá věřitel neboli oprávněný bez ohledu na sídlo exekutorského úřadu a bydliště dlužníka. Podle Ústavního soudu postrádá požadavek zavedení exekutorské teritoriality ústavně právní rozměr. Současná právní úprava podle Ústavního soudu poskytuje dostatečné záruky pro nezávislost a nestrannost výkonu exekuční činnosti, jelikož exekutor je i nadále povinen řídit se platnou právní úpravou, nikoliv tedy libovolnými pokyny oprávněného. Problém je spatřován spíše v rovině politické, kde se očekává další jednání a řešení tohoto problému, nicméně exekuční řád tak zůstal beze změny.

25.10.2021

Dne 13. října 2021 schválil Nejvyšší soud na jednání občanskoprávního kolegia právní větu: V době trvání společného jmění manželů, kde rodina bydlí v domácnosti vlastněné jen jedním z manželů, je třeba zjistit, zdali prostředky účelně vynaložené na splátku hypotéky dané domácnosti jsou odpovídající cenové relaci bydlení v dané lokalitě. V případě, že by tyto prostředky manžela využívající domácnost druhého byly shodné či nižší, nevznikal by případný nárok k úhradě toho, co bylo na splátku hypotéky manžela vlastnícího domácnost účelně vynaloženo, a to v případě rozvodu manželství. Pokud ovšem splátky převyšují v dané lokalitě průměrné náklady na bydlení, lze zpětně žádat vyrovnání těchto finančních prostředků.

Kontakt

JARUŠEK, STRAKOVÁ & PARTNERS

Radniční 489/7a, 370 01 České Budějovice

+420 / 386 321 801

office@js-partners.cz

www.js-partners.cz