Aktuality

Aktuality

13. 5. 2022

Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 13. 1. 2022 konstatoval, že pokud obecné soudy spojují odpovědnost státu za újmu způsobenou jednotlivci v trestním řízení striktně s vydáním usnesení o zahájení trestního stíhání, aniž by dále s ohledem na specifické okolnosti věci zohlednily negativní následky způsobené mu v přípravné fázi trestního řízení, postupují v rozporu s čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a se smyslem a účelem odpovědnosti státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci podle čl. 36 odst. 3 LZPS. Má být odčiněna nejen újma vzniklá vydáním usnesení o zahájení trestního stíhání jako takovým, ale i veškerá újma, jež je přičitatelná státu za postup jeho orgánů, který se následně ukáže jako nezákonný či chybný.

11.2.2022

Ministerstvo spravedlnosti zjednoduší zakládání obchodních korporací a společností s ručením omezeným. Podle připravovaného zákona budou na internetových stránkách ministerstva dostupné vzorové společenské smlouvy, při jejichž využití bude založení společnosti s ručením omezeným levnější. Nově nebude nutné získat živnostenské oprávnění před vznikem obchodní korporace, takže například společnost s ručením omezeným bude možné založit během jednoho setkání s notářem, a to fyzicky nebo on-line. O nabytí účinnosti připravovaného zákona budeme informovat.

30.11.2021

Dne 24. 11. 2021 zamítlo Plénum Ústavního soudu návrh korporace Kapsch Telematic Services spol. s r. o. na zrušení § 257 písm. j) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť dospělo k závěru, že toto ustanovení je v souladu s ústavním pořádkem. Přestože uchazeči o veřejnou zakázku mají právo na rovný a nediskriminační přístup, který zahrnuje i právo na meritorní přezkum a rozhodnutí, omezení tohoto práva (právo na soudní a jinou právní ochranu), jenž spočívá v obligatorním zastavení výběrového řízení v případě uzavření smlouvy na plnění předmětu přezkoumávané zakázky, je přiměřené vůči zajištění účelu výběrového řízení. Napadené ustanovení je tedy ústavně konformní a Ústavní soud neshledal důvody k jeho zrušení.

Kontakt

JARUŠEK, STRAKOVÁ & PARTNERS

Radniční 489/7a, 370 01 České Budějovice

+420 / 386 321 801

office@js-partners.cz

www.js-partners.cz