Aktuality

Aktuality

2024-04-10

„Ve svém rozsudku ze dne 20. 2. 2024 se Nejvyšší soud zabýval otázkou možnosti odepřít dodávky služeb – teplé vody a ústředního topení, ve vztahu mezi společenstvím vlastníků jako poskytovatelem, a vlastníkem jednotky jako příjemcem služeb, když vlastník jednotky naplatí řádně úhrady za tyto služby. Nejvyšší soud shledal, že společenství vlastníků rozhoduje, jaké služby bude vlastníkům jednotek společně zajišťovat. Avšak že po něm nelze spravedlivě požadovat, aby poskytovalo služby v celém rozsahu vlastníkům, kteří dluží úhrady za jejich dodávku, a je tak oprávněno poskytování služeb ukončit.“  

2024-02-02

Ručení dodavatelů za mzdové nároky zaměstnanců svých poddodavatelů: novela ZP od 1.1.2024 Nepřímá novela zákoníku práce účinná od 1. 1. 2024, zavádí ustanovení § 324a ZP, dle kterého dodavatel ručí za mzdové nároky zaměstnanců svých poddodavatelů, a to v rozsahu, v jakém se podíleli na smluvním plnění pro dodavatele, a to až do výše minimální mzdy. Dodavatelem se rozumí stavební podnikatel podle § 14 písm. d) stavebního zákona, který při provádění stavby, změně nebo údržbě dokončené stavby anebo při odstraňování stavby zajišťuje plnění prostřednictvím poddodavatele. Za poddodavatele se považuje též agentura práce, která pro provádění činností podle věty druhé k dodavateli jako uživateli dočasně přidělila své zaměstnance. Ve smluvním řetězci o více poddodavatelích ručí vedle dodavatele společně a nerozdílně dodavatel na nejvyšším stupni smluvního řetězce. Tohoto zákonného ručení se lze vyvarovat při splnění podmínek specifikovaných v odstavci osmém daného ustanovení.

2023-06-30

Dne 20. 6. 2023 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, a s ním změnový zákon č. 172/2023 Sb. Nový zákon upravuje podávání oznámení pracovníky soukromého i veřejného sektoru o možném protiprávním jednání – znaky takového jednání, náležitosti oznámení i způsob podání. Oznamovatelům zákon poskytuje ochranu, když výslovně zakotvuje zákaz odvetných opatření, a to i vůči osobám jim blízkým. Zároveň ale stanovuje pokutu za vědomě nepravdivé oznámení. Též zavádí povinnost některých subjektů zřídit vnitřní oznamovací systém. Účinnosti oba zákony nabydou 1. 8. 2023.

Kontakt

JARUŠEK, STRAKOVÁ & PARTNERS

Radniční 489/7a, 370 01 České Budějovice

+420 / 386 321 801

office@js-partners.cz

www.js-partners.cz