1.8.2022
1.8.2022

Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 27.1.2022, č.j. 23 Cdo 2696/2020-105, neshledává důvody pro změnu svého právního názoru, když dovodil, že dosavadní judikatura řešící otázku důsledků nedodržení sjednaného způsobu předání díla se prosadí i v právních poměrech řídících se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Pokud si smluvní strany sjednají způsob a postup pro předání díla, pak k provedení předmětného díla může dojít pouze způsobem a postupem dohodnutým účastníky ve smlouvě, nikoli postupem a způsobem jiným, tedy ani fakticky. Při nezaplacení pak nelze cenu díla požadovat z titulu bezdůvodného obohacení, neboť platná smlouva mezi účastníky nároky z bezdůvodného obohacení vylučuje.

Kontakt

JARUŠEK, STRAKOVÁ & PARTNERS

Radniční 489/7a, 370 01 České Budějovice

+420 / 386 321 801

office@js-partners.cz

www.js-partners.cz